Ing. Maroš Oravec – Autorizovaný geodet a kartograf

Geodetické práce – informácie a cenník

Na stanovenie výslednej ceny pre geodetické práce sa používa odporúčaný cenník
vydaný komorou geodetov a kartografov dostupný tu: CENY

Ceny v ňom sú len odporúčané, nakoľko každá zákazka je individuálna čo sa týka kvality katastrálneho operátu, objemu prác, lokality, lehoty dodania ako aj náročnosti spracovania a preto sa posudzuje každá samostatne.

Čo všetko budete potrebovať od geodeta pri stavbe rodinného domu:

1. Pred samotnou kúpou pozemku Vám odporúčam dať si vytýčiť jeho vlastnícke hranice. Tým zistíte, či oplotenie pozemku ktorý kupujete je skutočne správne oplotený a predídete tak mnohým komplikáciám spojenými s ďalšími výdavkami.

2. Ak budete kupovať časť z existujúceho pozemku je nevyhnutné vyhotoviť geometrický plán na oddelenie pozemku, kde nová parcela dostane nové parcelné číslo a určí sa jej výmera. V prípade kúpy celého pozemku geometrický plán nie je potrebný.

3. Projektant, ktorý Vám bude robiť projektovú dokumentáciu bude od Vás žiadať vypracovať polohopisný a výškopisný plán. Ten slúži ako podklad k osadeniu stavby na pozemku. Je v ňom zobrazený skutočný stav zo zamerania, vlastnícke hranice, inžinierske siete, výškopis a iné údaje.

4. Po vypracovaní projektovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia, vám geodet na základe týchto podkladov vytýči stavbu na pozemku. Najčastejšie ide o vytýčenie vonkajších základov stavby prípadne vytýčenie debniacich tvárnic. Súčasťou vytýčenia je aj vyznačenie výšky základovej dosky nad terénom.

5. Pri založení rozostavanej stavby banke pre účely poskytnutia hypotéky budete potrebovať geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby. Bude Vám slúžiť ako podklad k vypracovaniu znaleckého posudku, ktorý budete musieť predložiť banke a katastru. Kataster Vám túto stavbu zapíše do listu vlastníctva a zakreslí do katastrálnej mapy. Takýto plán Vám bude slúžiť aj ku kolaudácii stavby.

6. V prípade, že úver z banky nebudete potrebovať a teda ani geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, budete potrebovať geometrický plán až pri samotnej kolaudácii. Na základe neho Vám kataster zapíše stavbu do listu vlastníctva a zakreslí ju do katastrálnej mapy.

7. Pri zápise stavby do katastra budete musieť priložiť rozhodnutie o určení súpisného čísla, ktoré Vám vydá obecný alebo mestský úrad a to na podklade zameranie adresného bodu. Ten slúži pre potreby národnej databázy adries.

Všetky tieto služby Vám viem poskytnúť a v prípade spolupráce na viacerých službách samozrejme so zľavou.