Ing. Maroš Oravec – Autorizovaný geodet a kartograf

Geometrický plán (GP)

Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácii (k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a zápis stavby do listu vlastníctva – rodinné domy, garáže, chaty, hospodárske stavby, prístavby, atď.) vzor: PDF súbor

Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby (pre účely poskytnutia hypotéky) vzor: PDF súbor

Geometrický plán na zlúčenie a oddelenie pozemkov (pri kúpe alebo predaji časti z pozemku) vzor: PDF súbor

Geometrický plán na odňatie a vyňatie pozemku z poľnohospodárskej a lesnej pôdy (ak bude stavba umiestnená v extraviláne na poľnohospodárskej pôde alebo lesnom pozemku) vzor: PDF súbor

GP na obnovenie pôvodných pozemkov (pri prevode pôvodnej parcely z registra EKN do registra CKN) vzor: PDF súbor

GP na úpravu (vyrovnanie) hranice pozemku (ak sa vyrovnáva hranica podľa reálneho oplotenie v teréne ktoré nie je totožné so zákresom hranice na katastrálnej mape) vzor: PDF súbor

GP na vyznačenie vecného bremena (právo prechodu a prejazdu cez pozemok alebo právo uloženia inžinierskych sietí) vzor: PDF súbor

GP na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (ak na pozemok v registri CKN nie je založený list vlastníctva) vzor: PDF súbor

Vytýčenie vlastníckych hraníc pozemkov

  • pri susedských sporoch, pri stavbe nového oplotenia, pred osadením stavby na pozemok, atď. – vzor: PDF súbor

Vytýčenie stavebných objektov

  • osadenie stavby na pozemku, vytýčenie základov, tvárnic, výšky základovej dosky, atď. – vzor: PDF súbor

Polohopisné a výškopisné plány

  • podklad pre projektanta na vyhotovenie projektovej dokumentácie rodinného domu, atď. – vzor: PDF súbor

Zameranie adresných bodov

  • podklad k vydaniu súpisného čísla – vzor: PDF súbor

Porealizačné zamerania inžinierskych sietí

  • voda, plyn, elektrika, kanalizácia, verejné osvetlenie, atď. – vzor: PDF súbor

Výpočet kubatúr zemných prác

  • vypočítanie objemu vykopanej zeminy pri zemných prácach, atď.

Oprava chyby v katastrálnom operáte

  • chybná výmera na LV, chybný zákres parcely v mape, atď.

Sprostredkovanie kontaktov

  • pre spísanie zmlúv, vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby, vyhotovenie znaleckých posudkov, atď.
Geodeticke práce - geometrický plán